Vår miljö- och återvinningspolicy


Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

Vi ska uppfylla eller överträffa krav i lagar och förordningar.

Vi ska hushålla med naturens resurser, källsortera vårt avfall och förebygga förorening så långt som möjligt.

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.